Gepubliceerd op 22 september 2023

Whitepaper I Verzeker uw succes in België

Internationaal zakendoen zit in ons bloed. Daarbin kiiken we ook naar onze zuiderburen. België. Hoewel we best op elkaar liken (en veelal dezelfde taal liken te spreken) is de verzekeringsmarkt echt anders. Met deze White paper krijgt u een eerste indruk van deze specifieke markt. Ook beschrijven we een aantal onderwerpen waar onze klanten mee te maken kreeg. Doe er uw voordeel mee!

Lees meer over:

 • België is geen Nederland! En andersom
 • België is als EU-land een FOS land
 • Verplichte verzekeringen in België?
 • Hoe verzeker je je bedrijf in België?
 • Wat is een International Verzekeringsprogramma?
 • Wie zijn wij?
 • Over de schrijver.

België is geen Nederland! En andersom.

U staat op het punt om de stap te zetten om ondernemer te worden in België. Of u heeft al een vestiging in België. Waar moet rekening mee worden gehouden? Er zijn inmiddels meerdere België desks die ondernemers helpen bi het opstarten van hun business in België. Opvallend genoeg ontbreekt vaak het onderwerp verzekeringen en riskmanagement. Van veel adviseurs horen wij dat Nederlandse ondernemers denken dat het in België ongeveer net zo geregeld is als in Nederland. Dat is niet zo. leder land heeft zin eigenaardigheden en specifieke wetgeving. Het feit dat we dezelfde taal spreken is eerder een nadeel dan een voordeel, omdat we denken dat daarmee ook zaken vergelijkbaar worden aangepakt.

Wij merken dat veel bedrijven daar niet goed op voorbereid zijn en dat er veel vragen bestaan. Het onderwerp verzekeringen en risicomanagement komt vaak te laat aan de orde. International actieve ondernemingen horen zo vroeg mogelijk met risicomanagement om te gaan. Laat u daarom goed voorlichten over de verschillen. België is in dit opzicht niet anders. Gebruik daarvoor internationaal werkende Accountants, Fiscalisten en Advocaten, maar ook internationaal werkende assurantieadviseurs.

Wij nemen u mee op het gebied van internationale verzekeringen en risicomanagement. In deze Whitepaper een eerste aanzet tot een overzicht van verplichte verzekeringen, voorbeelden van specifiek Belgische vragen en een mogelijke opzet van een internationaal verzekeringspakket. 

Ons doel is bewustzijn te creëren, kennis te delen en te zorgen dat bedrijven (nieuw of die al een tijd werkzaam zijn in België) niet verrast worden.

Onbeperkte aansprakelijkheid: ook voor directe en indirecte gevolgschade

De algemene aansprakelijkheidsregeling in Belgie heeft als kern het oorzakeliik verband. Wanneer een fout geheel of gedeeltelijk tot de schade heeft bijgedragen, kan de dader verantwoordelijk gehouden worden. Daarbij wordt beroep gedaan op de equivalentietheorie.

Die aansprakelijkheid:

 • Begint bij de lichtste fout;
 • Is onbeperkt;
 • Geldt voor élke schade die met de fout in verband gebracht kan worden, zowel directe als indirecte en zeker alle gevolgschade.

Contractuele aansprakelijkheid kan je in overeenstemming beperken, aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad niet. Welke activiteiten u in België ook voert, zorg dat uw aansprakelijkheidsverzekering de juiste en volledige dekking biedt. Zowel in de lokale als in de overkoepelende, internationale verzekering.

België is als EU-land een FOS land

Vestigingen in de Europese Unie, Island, Liechtenstein of Noorwegen kunnen op basis van Freedom Of Service (FOS) worden meeverzekerd op de polis van de Nederlandse moedermaatschappij. Dit geldt ook voor België.

Verzekeraars kunnen hier, zonder afgifte van een lokale polis, afdracht van de Europese assurantiebelasting verzorgen. Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van een allocatieschema, waarin middels een verdeelsleutel de premie verdeeld wordt over de betreffende landen. Overigens kan in een FOS-land wel de verplichting bestaan om in dat land een verzekering te moeten sluiten.

Het is mogelijk verzekeringen in Nederland te sluiten en daar de entiteit in België op mee te verzekeren. Of je kunt ervoor kiezen zoveel mogelijk te verzekeren op in België afgesloten verzekeringen, gebaseerd op wat in België gebruikelijk is. Hoewel FOS mogelijk is, is dat niet in alle gevallen de beste oplossing. Wij geven de 4 mogelijkheden om Belgische bedrijven (mee) te verzekeren.

Voor dat we dat gaan doen eerst een overzicht van in België verplichte verzekeringen.

Polis Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing verplicht

Een 'verzekering Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid na brand of ontploffing' is wettelijk verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Voorbeelden daarvan zijn cafés, restaurants, hotels, discotheken, maar ook winkels met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 (verkoopruimte en opslagplaats), stations en rusthuizen.

Het feit dat het om een 'objectieve aansprakelijkheid" gaat, betekent dat het slachtoffer dat schade lijdt door een brand of ontploffing recht heeft op schadevergoeding zonder dat hij of zij moet aantonen dat de uitbater van de inrichting een fout begaan heeft. De polis biedt een dekking tot 14,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot 743.000 euro voor materiële schade. Beide bedragen gelden per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

Eigenaars of uitbaters van inrichtingen die zo'n verzekering moeten afsluiten en dit niet doen, lopen bij en brand of ontploffing het risico op burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Ook een sluiting van de inrichting is een mogelijk gevolg.

Verplichte verzekeringen in België?

Onderstaand overzicht met de verplichte verzekeringen in België. Een aantal is zeer specifiek en vaak niet van toepassing: maar toch goed te weten wanneer u in deze branches werkzaam bent. Bij twifel even checken, bi ons of via onze Belgische partner

 • Autoverzekering
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheid van diverse beroepen, waaronder architecten, advocaten, notarissen, aannemers, dienstverleners in de bouwsector, diverse
  bemiddelingsberoepen, boekhoudkundige en fiscale beroepen, medici.
 • Diverse bepalingen rond milieuactiviteiten
  en veiligheid.

Arbeidsongevallenverzekering in plaats van de werkgeversaansprakelijkheid

ledere Belgische werkgever is verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten ten voordele van al zijn werknemers. Deze verzekering zorgt voor een wettelijk bepaalde vergoeding in het geval een werknemer een ongeval heeft op het werk of bij de verplaatsing van of naar het werk. Deze dekking is niet te verkrijgen via een Nederlandse verzekeraar. Het komt regelmatig voor dat een Nederlands bedrijf deze voorwaarde van haar klanten krijgt en ervan uitgaat dat dit ook via de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is gedekt. Deze dekking is echter alleen te verkrijgen via een Belgische verzekeraar (op Belgische polis)

Verzekering huuraansprakelijkheid

ledere huurder van een pand is volgens de Belgische wetgeving verantwoordelijk voor de schade die het pand kan oplopen tijdens de huurperiode. Deze huuraansprakelijkheid wordt in België traditioneel verzekerd via een afzonderlijke brandverzekering die door de huurder afgesloten wordt. In België hebben de eigenaar en de huurder dus ieder een afzonderlijke brandverzekering voor hetzelfde pand. Deze wettelijke regeling kan echter gewijzigd worden via het huurcontract. Hier kan de verhuurder bij voorbeeld een afstand van verhaal voorzien ten voordele van de huurder. Het is dus noodzakelijk om voor ieder pand dat in België gehuurd wordt het huurcontract na te kijken om te zien of de wettelijke situatie of een afzonderlijke contractueel bepaalde situatie van toepassing is.

De verzekering rechtsbijstand in België

De kosten voor een rechtsgeding kunnen in België zeer hoog oplopen, zelfs al ben je de winnaar van het geding. Voor de Belgische rechtbank ontvang je hiervoor een "rechtsplegingsvergoeding", maar die volstaat in het geheel niet om de werkelijke gerechtskosten, inclusief advocaat en deskundigen te betalen. Dat is de reden waarom vrijwel alle Belgische verzekerden, minstens voor hun autoverzekering en hun gezinsverzekering voor een extra waarborg rechtsbijstand kiezen. Een Nederlander die in België en ongeval heeft en niet over een verzekering rechtsbijstand beschikt, staat er alleen voor om zijn schade terug te vorderen, of om zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid te verdedigen. En dit kan zware financiële gevolgen hebben.

Hoe verzekert u uw bedrijf in België?

Wanneer een Nederlands bedrijf een eigen entiteit (BV of NV) start zijn er de volgende mogelijkheden:

1. FOS: De Nederlandse moeder tekent haar Belgische dochter aan op de eigen verzekering. De Belgische dochter is op de Nederlandse manier verzekerd

Voordelen

 • Makkelijk te regelen (overigens niet bij iedere verzekeraar)
 • Verzekeraar is verantwoordelijk voor afdragen assurantiebelasting
 • Goedkoop.

Nadelen

 • Bij schade moeten de Nederlandse verzekeraar en adviseur dit in België
  regelen
 • Ontbreken van specifieke Belgische dekkingen op Nederlandse polis
 • Geen lokale ondersteuning in België.

2. De Belgische dochter regelt haar eigen verzekeringen. De moeder bemoeit zich nergens mee

Voordelen

 • Specifieke Belgische dekking
 • Lokale ondersteuning door Belgische adviseur.

Nadelen

 • Geen afstemming, hopen dat alles goed geregeld is
 • Verschillende dekkingen per land
 • Grote kans op dubbele dekking of hiaten.

Conclusie: Om te starten en praktische oplossing. Als je je bewust bent van de nadelen. Als de dochter groeit zal dit steeds minder werken.

3. De Nederlandse moeder geeft aan welke adviseur de dochter moet gebruiken om lokaal haar eigen verzekeringen af te sluiten

Voordelen

 • Specifieke Belgische dekking
 • Lokale ondersteuning door Belgische adviseur
 • Afstemming van verzekeringen via de met elkaar samenwerkende adviseurs
 • Beide landen dezelfde dekkingen.

Nadelen

• Bij een groeiende organisatie zal dit duurder zijn.

Conclusie: voor kleinere onderneming is dit een goede, betaalbare en duidelijke oplossing. Men weet wat men waar heeft verzekerd.

4. De Nederlandse moeder coördineert de verzekeringen en creëert en geïntegreerd pakket verzekeringen. De adviseur van de Nederlandse moeder werkt samen met de adviseur van de Belgische Dochter.

Voordelen

 • Specifieke Belgische dekking
 • Lokale ondersteuning door Belgische adviseur
 • Afstemming van verzekeringen via de met elkaar samenwerkende adviseurs
 • Beide landen dezelfde dekkingen
 • Mogelijk kostenvoordelen
 • Keuze uit de beste verzekeraars ter wereld.

Nadelen

 • Belangrijkste nadeel is dat bedrijven zich realiseren dat ze dit eerder hadden gewild. Of niet wisten dat dit kon.

Conclusie: dit is met afstand de beste oplossing. Alleen aangeboden via internationaal werkende adviseurs via internationale verzekeraars. Dit noemen wij een internationaal programma.

Wat is een internationaal verzekeringsprogramma?

Wanneer ergens ter wereld en polis of dekking nodig is voor een lokale entiteit met een moedermaatschappij in Nederland bestaan twee opties:

 1. De buitenlandse (Belgische) entiteit kan
 2. lokal een eigen verzekering afsluiten
 3. De buitenlandse (Belgische) entiteit kan aansluiting zoeken bij de verzekeringen van de moeder.

In het laatste geval spreken we over een internationaal verzekeringsprogramma. In beginsel kunnen alle verzekeringen hiervoor in aanmerking komen.

Tijd om internationaal te gaan verzekeren?

Werkt u internationaal en wilt u ook internationaal verzekeren? En ook op een manier die compliant is? Wij helpen u graag. 

De 10 voordelen van een internationaal verzekeringsprogramma voor u zijn:

 1. Goed overzicht verzekeringen en kosten voor CFO.
 2. Voldoen aan de wettelijke vereisten (Compliance).
 3. Gemak van lokale polissen ("good local standard") onder centrale polis.
 4. Mogelijkheid tot lokale schadebehandeling (in samenwerking met en ondersteund door lokale UNiBA- partner en lokale verzekeraar).
 5. Het behoud van controle op uw verzekeringsportefeuille (overzicht).
 6. Goede afstemming tussen diverse landen en ondernemingen.
 7. Eén makelaar, één lokaal aanspreekpunt (geen taalbarrières) per land.
 8. Specifieke dekkingen in de verschillende landen.
 9. "Global coverage and local service".
 10. Kostenbesparing, ook door pooling!

Over Internationaalverzekeren.nl

Wii zien internationaal verzekeren bijna als een hobby. We vinden het leuk, willen er graag over praten en zijn in staat om de complexiteit ervan goed en eenvoudig uit te leggen. Adviseren over internationaal verzekeren is en vak! Wii delen graag onze kennis over internationaal verzekeren. Met als doel om ondernemers beter voorbereid naar het buitenland te laten gaan. Die kennis delen wij in onze whitepapers, in blogs en op onze site www.internationaalverzekeren.nl. Met deze site bieden wij een onafhankelijke bron van informatie aan. Een plek waar internationale ondernemers naartoe kunnen om hun succes in het buitenland te verzekeren Wii willen als initiatiefnemer van deze site bereiken dat bewustzijn van en kennis over internationaal verzekeren in Nederland vergroot wordt. Wij hebben die ambitie en we investeren hier graag in!

Over de schrijver: Robert Havekotte

"(Internationaal) verzekeren is als topsport: het kan en moet altijd beter". 
Na het afronden van min studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, begon ik in 1992 bij Van Luin Assurantiën. Na vier jaar, in 1996, ben ik managing partner geworden. Vandaag de dag help ik vele bedrijven actief in uiteenlopende branches bi hun risicomanagement en adviseer over mogelijke verzekeringen en andere oplossingen. Dit doe ik voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Binnen Nederland, maar ook (ver) daarbuiten. Daarbij profiteer ik optimaal van min taalvaardigheid in het Nederlands, Engels, Duits en (wat) Frans, en van het internationale netwerk van Van Luin: UNIBA.

Ik houd van reizen en ben, als voormalig Olympisch waterpoloër, nog steeds een groot sportfanaat. Samen met mijn vrouw en twee, uiteraard sportieve, kinderen woon ik in Bilthoven.

Kom in contact met Robert via deze link