Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.NLinBusiness.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.NLinBusiness.com, zoals deze
beschikbaar is gesteld door stichting NL International Business (hierna genoemd
NLinBusiness). In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij
de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLIB is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij NLIB.

Indien van toepassing:

NLIB streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen
te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande
mededeling. NLIB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Cookie & Privacybeleid
U kunt het Cookie & Privacybeleid van NLIB terugvinden via deze link:
www.NLinBusiness.com/cookies-en-privacy/

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de algemene voorwaarden dan kunt u contact
opnemen met office@nlinbusiness.com